Fri kvot

Fri kvot innebär att ett begränsat antal platser i gymnasieskolan ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller vars meriter inte kan jämföras med betygen från grundskolan.

I den fria kvoten görs en totalbedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl. Exempel på omständigheter som kan beaktas är medicinska och/eller sociala skäl.

Elever som antas via den fria kvoten måste vara behöriga i svenska eller svenska som andraspråk (enligt svensk läroplan), matematik och engelska från motsvarande sista årskursen i grundskolan. Du ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för de specifika program som du har sökt till. Det är beslutsfattaren för den kommunala gymnasieskolan, alternativt rektor på fristående gymnasieskolor, som fattar beslutet om antagning.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och om du eventuellt kan bli antagen inom den fria kvoten.

Utländska betyg

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg och därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng såsom elever från svenska grundskolan, enligt Skollagen. Istället kommer du som söker med utländska betyg att prövas i ”fri kvot”.

För att du ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg inför slutantagningen måste du vara behörig, det vill säga godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt. Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet.

Om du saknar något av de behörighetsgivande ämnena som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning www.sofiadistans.nu eller ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämne.

Översättning av betyg

Översättning av betyg från de nordiska länderna behöver inte göras däremot när det gäller övriga länder krävs en översättning av slutbetyget som bifogas betyget som skickas in till Gymnasieantagningen.

Ansökan om antagning via fri kvot lämnas in i samband med omvalet i början av maj.

Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan fri kvot skicka in den till gymnasieantagningen tillsammans med betyg, bilagor och eventuella intyg.

Ansökan om fri kvot